Системата на времената в немския език


Системата на времената в немския език

Системата на времената на немските глаголи е организирана според момента на говорене в три времеви отрязъка: сегашно, минало и бъдеще време. Като в случая става въпрос за времевото изразяване на "реалността", или така нареченото изявително наклонение, което трябва да се различава от заповедното и условното наклонение. Трите отрязъка от време би трябвало да отговарят на три периода: настояще, минало и бъдеще време. Това е според описанието на немската граматика.

Всяко едно от тези три времена може да се използва в един текст като така наречено „водещо глаголно време”. Всяко водещо глаголно време бива използвано в комуникацията за да създаде усещане за едновременност спрямо централното действие, което е обект на разказа. Според него се ориентират другите глаголни времена, които се ползват за по-нататъшното времево изясняване: предварителност (преди централното действие) и следварителност (какво ще се случи след като завърши централното действие).

Времената могат да имат своя собствена модалност. Миналото несвършено време, например, в разказите и текстовете има функция, която не се ползва в нормалната реч. В писмени източници то се ползва за да сигнализира фиктивност (измислена история) като например въвеждащият текст на приказките "Имало едно време ..." Там не става дума за нещо което е било много отдавна, а по скоро че ще става въпрос за измислица в е един свят на фантазии. Подобно на него е така нареченото сегашно историческо време, което се ползва за по-голяма реалистичност при разказ за исторически случки.

Немският език не е много точен в това отношения: така например, при устен разказ като водещо време може да се ползва Перфект за изразяване на минало време. А ако използвате като водещо време Презенс/ сегашно време, то можете да изразите с него бъдещи действия като просто прибавите към изречението наречие за време уточняващо позиционирането на действието по времевата ос. Като цяло това прави глаголните времена лесни за употреба и ги различава много от английските времена, които обикновено имат строго определени начини на ползване и не могат да са взаимно заменяеми.
Сподели в Google Plus
    Google коментари
    Facebook коментари

0 comments:

Публикуване на коментар